Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

 
 

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
pre službu „Upozornenie o exspirácii“
(registrácia adrenalínového autoinjektora na webovej stránke www.anafylaxia.sk)

Označením políčka súhlasu so spracúvaním osobných v registračnom formulári určenom na registráciu autoinjektora a odoslaním tohto formulára udeľujete spoločnosti MYLAN s. r. o., so sídlom Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 44 150 342, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 52087/B, zástupcovi držiteľa rozhodnutia o registrácii humánneho lieku EpiPen (Mylan IRE Healthcare Limited (IRL) (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“), súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov uvedených vo formulári (ďalej len „osobné údaje“) na účel zasielania bezplatného upozornenia prostredníctvom SMS alebo e-mailu o blížiacej sa exspirácii zaregistrovaného autoinjektora a s tým súvisiaceho zaradenia osobných údajov do príslušnej databázy.

 • Súhlas sa udeľuje na dobu použiteľnosti zaregistrovaného autoinjektora. Vaše osobné údaje budú vymazané po dátume exspirácie zaregistrovaného autoinjektora (dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci), pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu e-mailom na: dataprivacy@mylan.com. Upozornenia o exspirácii zaregistrovaného autoinjektora Vám už potom nebudeme zasielať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Osobné údaje spracúvame na právnom základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné a je ho možné ho kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov alebo odvolanie súhlasu nemá pre Vás žiadne nepriaznivé následky, prídete však o možnosť, aby sme Vás vopred informovali o končiacej dobe použiteľnosti autoinjektora.
 • Osobné údaje môžu byť poskytnuté sprostredkovateľom vykonávajúcim činnosti v našom mene. Prístup k osobným údajom môžu mať tiež tretie strany – nezávislí poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa, využívaných pre vyššie uvedený účel spracúvania a IT podpora. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s lokálnymi spoločnosťami zo skupiny MYLAN, do ktorej patrí aj prevádzkovateľ, na vnútorné administratívne účely.
 • Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín (mimo EÚ/EHP) a medzinárodných organizácií a nepoužívame ich na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Ako dotknutá osoba máte právo si voči nám ako prevádzkovateľovi uplatniť nasledovné práva: (i) právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, (ii) právo na prístup k osobným údajom, (iii) právo na opravu osobných údajov, (iv) právo na výmaz osobných údajov, (v) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a (v) právo na prenosnosť údajov.
 • Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť Vaše práva dotknutej osoby, môžete nás kontaktovať:
  -    poštou: MYLAN s. r. o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava
  -    e-mailom: dataprivacy@mylan.com
  alebo sa môžete obrátiť na našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailu: dataprivacy@mylan.com.
 • Pokiaľ sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je v rozpore právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk.